Het aankoopmoment van een woning is hét sleutelmoment om stappen te zetten in verduurzaming. Toch zijn er maar weinig taxateurs/makelaars die woonconsumenten met deskundige informatie de weg wijzen naar energiebesparende maatgelen. Reden? Onvoldoende kennis van de materie. Bij Green for You vullen we dat hiaat in. Kijk maar op https://www.greenforyou.n./adviespartner-woning.

De opvatting dát er voor de makelaar/taxateur een sleutelrol is weggelegd, wint snel terrein. Dat blijkt onder meer uit het nieuwe Model Taxatierapport Woonruimte, dat sinds 2018 onderdeel is van het Nederlandse Register van Vastgoedtaxateurs (NRVT). Geeft een huizenkoper aan stappen te willen zetten op het gebied van duurzame energie, dan kan dat – nog steeds op verzoek – worden meegenomen in de taxatie. Kopers weten daarmee waar ze aan toe zijn. Nog een voordeel: in veel gevallen is het mogelijk om energiebesparende maatregelen mee te nemen in de financiering.

Politieke en maatschappelijke druk

Het nieuwe Model Taxatierapport Woonruimte 2018 vervangt het modelrapport van maart 2017. De herziening was volledig toegespitst op duurzaamheid. Hiermee sloot de vereniging van taxateurs aan op de politieke en maatschappelijke druk. Kopers willen inzicht in energiebesparende maatregelen en de te verwachten besparing; banken zijn bereid extra financiering te verschaffen, maar hebben handvatten nodig, zei een NRVT-woordvoerder bij de introductie.

De overheid heeft het de taxateurs gemakkelijk gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een online energieverkenner te laten ontwikkelen. Voor minder kapitaalkrachtige huizenkopers bestaat een uitgeklede versie: de RVO-budgetverkenner. Ook aan huizenkopers die niet expliciet aangeven dat ze willen verduurzamen, is gedacht. Voor hen gaat het ‘energieadvies’ niet verder dan een beknopte opsomming van maatregelen die je eventueel in de toekomst kunt nemen. De RVO-Energiebesparingsverkenner geeft een redelijk antwoord op de vraag wat investeren in duurzame energie op de langere termijn oplevert. Voor huizenkopers en woningbezitters blijft dit een belangrijk criterium. 

Niet genoeg kennis van verduurzaming

Taxateurs hebben het rapport met gemengde gevoelens ontvangen. De groep taxateurs die zich al in het onderwerp heeft verdiept, is matig enthousiast. De verkenner biedt meer inzicht, maar vergt wel veel werk. Taxateurs die zich nauwelijks met het thema bezighielden, komen er vooral achter dat ze nog heel veel kennis moeten vergaren en ‘verduurzamen’ om de RVO- Energiebesparingsverkenner effectief toe te passen. Ze moeten terug naar school, waar duurzaamheid een verplicht vak wordt.

De VBO (Vereniging bemiddelaars onroerende zaken) is het ermee eens dat de makelaar een sleutelpositie inneemt in het afwegingsproces rond verduurzaming van woningen. Huizenkopers moeten in een zo vroeg mogelijk stadium over de energieprestaties van de woning en verbetermogelijkheden worden geïnformeerd, vindt de vereniging. ‘Verduurzaamde woningen worden de norm, ook voor de waardeontwikkeling.’ Het Nieuwe Model Taxatierapport Woonruimte is een stap vooruit, maar er is meer nodig. Volgens de VBO moeten makelaars en taxateurs hun adviesrol rond verduurzaming breder gaan invullen en zich zelfs in het thema gaan specialiseren.

Onderscheidende adviesfunctie is nu al voor elke taxateur/makelaar weggelegd

Bij Green for You hebben we de sleutelrol van makelaars en taxateurs al in een vroeg stadium onderkend. We bieden een uniek servicepakket om die rol te ondersteunen en te faciliteren. Dat doen we niet alleen om het kennishiaat in te vullen. Maar ook omdat we weten dat taxateurs en makelaars hun handen vol hebben, zeker in regio’s met een overspannen huizenmarkt.  

Veel makelaars maken al gebruik van onze analyse- en adviesdiensten. De mogelijkheid om onder eigen label een energie-adviesrapport uit te brengen, geeft makelaars een uitgelezen kans om zich ten opzichte van de concurrent te onderscheiden. In combinatie met het taxatierapport nieuwe stijl, waarin duurzaam wonen eindelijk een plaats kreeg, voegt zo’n eigen rapport enorm veel waarde toe

aan de brede adviesrol die de VBO propageert. Green for You vult die rol samen met makelaars in. Nu al. Zullen we er eens bij een kop koffie over brainstormen? Bel of mail me, of maak een afspraak.
https://greenforyou.nl/contact-us/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu